Đăng Nhập
banner_3.jpgbanner_2.jpgbanner_1.jpg

VietChristian

Cơ Đốc Nhân Hôm Nay
VietChristian
 1. Đức Giê-hô-va Phán Cùng Tôi #svtk
  Đức Giê-hô-va Phán Cùng Tôi (Giê-rê-mi 16:1-4) VPNS
 2. Ba Rào Cản Tâm Linh Để Nghe Tiếng Chúa
  Ba Rào Cản Tâm Linh Để Nghe Tiếng Chúa (Gia-cơ 1:21) Rick Warren
 3. Đọc Kinh Thánh Hằng Ngày - 2/18/2020
  1. Đọc Kinh Thánh (CU&TU): Xuất Ê-díp-tô Ký 27-28. Mác 1:23-45.
  2. Đọc Kinh Thánh (STK-KH): Dân-số Ký 21-23.
  3. Đọc Kinh Thánh (TU): Rô-ma 4-6.
  4. Đọc Kinh Thánh (3 Năm): 1 Cô-rinh-tô 7.
 4. Câu Gốc Hằng Ngày - Thi-thiên 118:5-6
  Thi-thiên 118:5 Trong gian truân tôi cầu khẩn Đức Giê-hô-va; Đức Giê-hô-va bèn đáp lời tôi, để tôi nơi rộng rãi, 118:6 Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi? #KinhThanh
 5. Phước Cho Người Không Thấy Chúa Mà Tin
  Phước Cho Người Không Thấy Chúa Mà Tin (Giăng 20:24-29) TBM
Joomla templates by a4joomla