Trang Chính

Chương Trình Thờ Phượng Hằng Tuần

Chuyên mục: Video
Viết bởi Administrator
View Comments

Chương Trình Thờ Phượng

Chúa Nhật 16 tháng 01 năm 2022

 Chủ Đề:

 

Đánh Thức Hy Vọng Sống (2)

 Câu Gốc:

 

"Chúng tôi luôn mang sự chết của Đức Chúa Giê-xu trong thân thể mình, để sự sống của Đức Chúa Giê-xu cũng được biểu lộ trong thân thể chúng tôi" (II Cô-rinh-tô 4:10)    

Xin nhấn vào đây để xem Chương Trình Thờ Phượng các tuần trước